Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro veřejnostní otevřené kurzy

vydané dle § 273 odst. I, zák. č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku

 

Jazyková škola a vzdělávací centrum FAKTUM, Masařská 15, 746 01 Opava-Město


  1. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy mezi zájemcem o další vzdělávání a vzdělávací akce (dále jen zájemce) a dodavatelem pořádajícím další vzdělávání a vzdělávací akce (dále jen dodavatel).

1.2. Smluvní vztah mezi zájemcem a dodavatelem vzniká na základě zájmu zájemce a podané písemné nebo elektronické přihlášky.

1.3. Sjednané podmínky smluvního vztahu lze změnit nebo zrušit výslovným ujednáním obou smluvních stran.

  1. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je účast zájemce na vzdělávacích akcích a výuce vyhlášenou a pořádanou dodavatelem pro příslušné období na základě objednávky a závazné přihlášky zájemce (dále jen výuka).

2.2. Dodavatel se zavazuje ke splnění výuky dle předem uveřejněných podmínek v katalogu, na webu, či v prostorách provozovny.

  1. Termín a způsob předání výuky

3.1. Dodavatel se zavazuje zajistit zájemcem objednanou výuku v ujednaném termínu a rozsahu. Objednanou výukou se rozumí dodavatelem vyhlášenou a zájemcem objednanou výuku v celém uvedeném rozsahu. Zájemce je povinen takovou objednanou výuku převzít.

3.2. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Zájemce bude na tuto skutečnost předem upozorněn.

3.3. Odmítne-li zájemce bez závažného důvodu uznaného oběma stranami takovou výuku převzít, považuje se tato výuka za splněnou a dodavateli vzniká právo na úhradu výuky dle čl. 4.1. VOP. Zájemi vzniká povinnost tuto výuku zcela uhradit.

3.4. Z vážných důvodů může dodavatel zrušit výuku i v jeho průběhu, v takovém případě je povinen vrátit zájemci alikvotní výši uhrazeného kurzovného v závislosti na počtu vyučovacích hodin, které neproběhly.

3.5. Jednotlivá výuka není vázána na žádného konkrétního lektora a dodavatel má právo na změnu lektora kdykoli v průběhu výuky. Fakt, že byl při výuce vyměněn lektor, není důvodem k reklamaci ze strany zájemce a nevzniká mu nárok na vrácení uhrazené výuky, ani její části.

3.6. Narušování průběhu výuky, kouření v prostorách školy, užívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek, používání mobilních telefonů v době výuky je zakázáno.

  1. Cena

4.1. Podkladem pro smluvní cenu za výuku je ceník výuky uveřejněný dodavatele pro příslušné období. Ceník je veřejně dostupný jak v provozovně dodavatele, tak je volně dostupný na internetových stránkách dodavatele (www.faktum-opava.cz).

  1. Platební podmínky

5.1. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad v okamžiku objednání výuky, tedy po podání závazné přihlášky.

5.2. Podkladem k úhradě ceny výuky je daňový doklad vystavený dodavatelem, který je splatný ke dni uvedenému v tomto daňovém dokladu nebo nejpozději v den nástupu na výuku.

5.3. Způsob úhrady ceny výuky (kurzu) je blíže specifikován na písemné přihlášce nebo v provozovně dodavatele. Úhrada výuky ze strany zájemce je možná jak v hotovosti v provozovně dodavatele, tak bankovním převodem na uvedený účet dodavatele.

  1. Reklamace

6.1. Reklamace se uplatňuje písemně a to bezodkladně po zjištění vady.

V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad.

6.2. Pokud uzná dodavatel reklamaci zájemce za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Reklamace musí být vyřízena ze strany dodavatele do 90 dnů od data podání.

  1. Lhůta k uplatnění reklamace

7.1. Zájemce je povinen uplatnit nároky z vad kvality výuky u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne převzetí vyhotovené výuky. Za vyhotovenou výuku se pro tento případ považuje každá jednotlivá výuka.

7.2. Na nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, jsou-li uplatněny opožděně, nebude brán zřetel a nelze je následně uplatnit.

 

  1. Odstoupení od smlouvy (odhlášení z výuky)

V případě účasti na výuce v rámci jakékoliv vyhlášené a zahájené vzdělávací akce (vzdělávacího programu) platí následující ujednání:

8.1. Smlouvou se rozumí zájemcem podepsaná nebo podaná závazná přihláška podle obchodních a všeobecných podmínek platných pro danou výuku.

8.2. Zájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy i bez předchozího oznámení dodavateli kdykoliv v průběhu již započaté výuky, pokud po sjednání závazné objednávky – přihlášky nastoupí na výuku a uhradí cenu za výuku podle bodů 4. a 5. VOP. Účastníci smluvních stran sjednávají, že v takovém případě bude zájemce povinen zaplatit dodavateli odstupné (tzv. storno poplatek) ve výši 100% z uveřejněné ceny výuky stanovené dle ceníku (bod 4. VOP) bez ohledu na den, kdy odstoupí od smlouvy a bez ohledu na skutečnost, zda neabsolvuje ani část, či absolvuje jen část objednané výuky. To platí i v případě, že se zájemce nedostaví na kurz nebo se odhlásí kdykoliv během kurzu. Již uhrazenou výuka lze převést na jinou výuku nebo na jiné období nebo vyšle-li zájemce za sebe plně informovaného náhradníka.

8.3. Odhlášení z výuky před jejím zahájením je možno provést bez sankcí, pokud zájemce neuhradil žádnou část ceny výuky. V případě uhrazení části výuky se tato již uhrazená výuka převádí na jinou výuku nebo na jiné období nebo vyšle-li zájemce za sebe plně informovaného náhradníka.

8.4. V doložených závažných případech, může zájemce dodavatele požádat o možné ponížení storno poplatku.

8.5. Žádost musí být podána vždy písemně a musí být prokazatelně doručena nebo předána dodavateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení docházky na výuku. V případě pozdějšího oznámení nebude brán na žádost o ponížení storna zřetel.

  1. Zpracování osobních údajů

9.1. Při uzavírání smlouvy je zájemce povinen sdělit dodavateli své osobní údaje uvedené v přihlášce. Veškeré údaje, které dodavatel od zájemce získá v souvislosti s uzavřením smlouvy, poskytováním služeb či od třetích subjektů, budou zpracovány v databázi dodavatele a bude s nimi nakládáno v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Dodavatel nebude poskytovat údaje zájemce třetím osobám.

9.2. Zájemce dává dodavateli souhlas s využitím svých údajů k obchodním a marketingovým účelům dodavatele, včetně provádění průzkumu trhu. Dodavatel prohlašuje, že je řádně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000Sb., Zákona o ochraně osobních údajů.

9.3. Zájemce je oprávněn vyslovený souhlas kdykoliv písemně odvolat.

9.4. Po ukončení smlouvy a vypořádání všech vzájemných práv a povinností dodavatel vymaže údaje zájemce ze své databáze aktivních zájemců. Zájemce však dává souhlas dodavateli se zpracováním svého jména, příjmení, adresy a jiných kontaktních údajů na dobu neurčitou po skončení smlouvy, a to za účelem nabídky služeb zájemci. Zájemce má právo tento souhlas písemně odvolat.

  1. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními Zákona.

10.2. Znění těchto obchodních podmínek je pro všechny strany ve smluvním vztahu závazné.

10.3. Ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku se tyto obchodní podmínky považují za Všeobecné obchodní podmínky pro vzdělávací akce a realizovanou výuku v provozovně Jazyková škola a vzdělávací centrum FAKTUM, Masařská 473/15, Opava – Město.

 

PaedDr. Milena Rybková, IČ: 73873896, se sídlem Na Vyhlídce 718, Hradec nad Moravicí. Bankovní spojení: ČSOB Opava (192813830/0300). Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. července 2015.

 

JŠ FAKTUM