AFTERCOVID KURZY MATEMATIKY (PŘÍMĚSTSKÉ, DOHÁNĚCÍ) PRO ŽÁKY ZŠ

Termín konání: Bude upřesněno

Místo konání: Faktum, jazykové a vzdělávací centrum, Masařská 15, Opava

Zaměření kurzů: 20 výukových hodin intenzívní výuky matematiky zaměřené na opakování, procvičování a prohlubování matematických pojmů, postupů, a jejich užití v reálných situacích, a také na rozvoj logického a exaktního myšlení pro žáky 2. stupně základních škol, ve kterém si žáci oživí zapomenuté učivo.

Cena: 2250,- Kč (minimálně 6 dětí ve skupině).

Stravování: pitný režim, lehká svačinka ZDARMA

 

 

Věk Třída ZŠ
Čas konání
Obsah kurzu E-přihláška
10 – 12 5. a 6. Bude upřesněno
 • Přirozená čísla
 • Desetinná čísla
 • Geometrické útvary v rovině
 • Úhel a jeho velikost
 • Osová souměrnost
 • Obsah čtverce a obdélníku
 • Povrch a objem krychle a kvádru
 • Početní operace
PŘIHLÁSIT
12 – 13 7. Bude upřesněno
 • Trojúhelník
 • Racionální čísla
 • Celá čísla
 • Poměr, přímá a nepřímá úměrnost
 • Procenta a úroky
 • Středová souměrnost
PŘIHLÁSIT
13 – 14 8. Bude upřesněno
 • Rovnoběžník, lichoběžník, hranol
 • Číselné výrazy, mnohočleny
 • Druhá mocnina a odmocnina
 • Pythagorova věta
 • Rovnice
 • Slovní úlohy
 • Kruh, kružnice, válec
PŘIHLÁSIT
14 – 15 9. Bude upřesněno
 • Konstrukční úlohy
 • Soustavy rovnic
 • Funkce
 • Podobnost
 • Goniometrické funkce
 • Tělesa
 • Finanční matematika
PŘIHLÁSIT

Minimální obsazenost kurzů je 6 dětí ve skupině, maximální počet dětí ve skupině je 10.

Máte zájem o jiný kurz či k uvedeným kurzům nějaký dotaz? Váš požadavek nám prosím sdělte telefonicky na čísle 608 877 666 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.