JAZYKOVÉ ÚROVNĚ DLE ERR (Evropský referenční rámec)

 

 

Jazykové úrovně ERR Popis úrovně

Úplný začátečník

BEGINNER

A0

Uživatel nemá žádné znalosti ani předešlé zkušenosti s výukou daného cizího jazyka.

Pokročilý (falešný) začátečník

ELEMENTARY

A1

Uživatel rozumí známým slovům a zcela základním frázím týkající se jeho osoby, rodiny a bezprostředního konkrétního okolí. Rozumí jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích. Umí se jednoduchým způsobem domluvit, pokud je partner v rozhovoru ochoten zopakovat nebo přeformulovat větu a následně pomůže formulovat, co se uživatel snaží říci. Umí klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, ale většinou jen u základních potřeb, nebo u dobře známých věcí. Umí jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žije a lidi, které zná. Umí napsat stručný jednoduchý text, např. pozdrav z dovolené. Umí vyplnit formuláře obsahující osobní údaje (jméno, národnost, adresu, atd.).

Mírně pokročilá

Pre-INTERMEDIATE

A2

Uživatel rozumí většině základních frází a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se jej bezprostředně týkají (základní informace o sobě, o vlastní rodině, nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokáže pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení. Umí číst krátké jednoduché texty, vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech (inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech). Rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům. Umí komunikovat v jednoduchých běžných citacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládne velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumí natolik, aby konverzaci sám dokázal udržet. Umí použít řadu frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsal vlastní rodinu, životní podmínky, dosažené vzdělání a své zaměstnání. Umí napsat krátké jednoduché poznámky, zprávy týkající se jeho základních potřeb a velmi jednoduché osobní dopisy, či emaily.

Středně pokročilá

INTERMEDIATE

B1

Uživatel rozumí hlavním myšlenkámh vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkává v práci, ve škole, ve volném čase. Rozumí smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně. Rozumí textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k jeho práci. Rozumí popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech. Umí si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známá, o než se zajímá nebo která se týkají jeho života (rodiny, koníčků, práce, cestování, aktuálních událostí). Umí jednoduchým způsobem spojovat fráze, aby popsal své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umí stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umí vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce. Umí napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Umí psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

Více pokročilá

Upper-INTERMEDIATE

B2

Uživatel rozumí delším promluvám a přednáškám a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná. Rozumí většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumí většině filmů ve spisovném jazyce

Rozumí článkům a zprávám zabývajících se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumí textům současné prózy. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokáže se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory. Dokáže se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti jeho zájmu. Umí vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s jeho zájmy. Umí napsat pojednání nebo zprávy, předávat  info, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovede zdůraznit, čím jsou pro něj události a zážitky osobně důležité.

Velmi pokročilá

ADVANCED

C1

Uživatel rozumí delším promluvám, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích. Bez větší námahy porozumí televizním programům a filmům. Rozumí dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým a je schopen ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumí odborným článkům a delším technickým článkům a dalším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k jeho oboru. Umí se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umí používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Umí přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích. Umí jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem. Umí se jasně vyjádřit, dobře

uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umí psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuje za nejdůležitější. Umí zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen.

Experti

PROFICIENT

C2

Uživatel bez potíží rozumí jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného. Pokud má trochu času zvyknout si na specifické rysy výslovnosti rodilého mluvčího, nemá potíže porozumět mu ani tehdy, mluví-li rychle. Snadno čte všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, jakou jsou např. příručky, odborné

články a krásná literatura. Dokáže se zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Zná dobře idiomatické a hovorové výrazy. Umí se plynule vyjadřovat a přesně sdělovat jemnější významové odstíny. Narazí-li při vyjadřování na nějaký problém, dokáže svou výpověď přeformulovat tak hladce, že to ostatní ani nepostřehnou. Umí podat jasný plynulý popis nebo zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umí napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Dokáže napsat složité

dopisy, zprávy nebo články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umí psát resumé a recenze odborných nebo literárních prací.